Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:330
Maj
18
2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W OP naszej szkoły mogą zostać zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Uzasadnioną potrzebę opieki zgłaszamy co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym rozpoczęciem pobytu dziecka w OP.
Od poniedziałku 18 maja br. uruchamiamy zajęcia rewalidacji i wczesnego wspomagania. Rodzice uzgadniają termin zajęć z nauczycielami prowadzącymi.

Od poniedziałku 25 maja br. mogą zostać zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I-III. Uzasadnioną potrzebę opieki zgłaszamy telefonicznie wychowawcy lub w sekretariacie conajmniej 1 dzień roboczy przed planowanym rozpoczęciem pobytu dziecka w szkole.

Również od poniedziałku 25 maja br. uczniowie klasy 8 będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje z języka polskiego, matematyki i języka obcego odbywają się wg planu przekazanego do wiadomości uczniom.

Od 1 czerwca br. dobrowolne konsultacje dla wszystkich uczniów (po zgłoszeniu telefonicznym w sekretariacie dzień wcześniej i dostarczeniu oświadczenia).

UWAGA! Zdalne nauczanie będzie kontynuowane.

Ważne!
Rodzice/Opiekunowie prawni, który zamierzają posłać dziecko do szkoły, muszą dostarczyć odpowiednie oświadczenie
, w którym potwierdzą m.in. że dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby. Rodzice muszą także potwierdzić, że stan zdrowia ucznia jest dobry, a dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych. Wyrażają także zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka.
Dowóz dzieci we własnym zakresie.
Pełną odpowiedzialność za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły ponoszą Rodzice.


file:oświadczenie_kl_1-3.docxfile:oświadczenie_kl_4-8.docxfile:Procedura organizacji opieki.docxfile:Procedura_konsultacji.docxfile:oświadczenie_OP.docDOKUMENTYoświadczenie_kl_1-3.docx
oświadczenie_kl_4-8.docx
Procedura organizacji opieki.docx
Procedura_konsultacji.docx
oświadczenie_OP.doc© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie