Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:175
Marzec
5
2018

Europejski Dzień Logopedy ‘2018

,,Komunikowanie się nie tylko słowami…” hasłem tegorocznego EDL jest komunikacja wspomagająca i alternatywna. 6 marca obchodzimy Europejski Dzień Logopedy - European Day of Speech and Language Therapy.
To święto - logopedów, terapeutów mowy i języka.

Co to jest AAC?
AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.
]AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.
Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

Dla kogo?
Użytkownikiem AAC może być każda osoba, która ma problemy w zakresie ekspresji i/lub rozumienia mowy.
Użytkownikami komunikacji wspomagającej są dzieci, u których rozwój mowy jest zaburzony. W takim przypadku wprowadza się symbole (gesty i/lub znaki graficzne), które pomagają dziecku rozumieć język i coraz lepiej go używać, wspomagając tym samym proces nabywania mowy. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że znaki (najczęściej gesty) są używane równocześnie z mową, wzmacniając komunikaty słowne, ale nie zastępując ich.
Komunikacja wspomagająca jest także pomocna w przypadku osób, które używają mowy, ale ich artykulacja jest niezrozumiała dla otoczenia. W takiej sytuacji AAC pełni rolę uzupełniającą mowę.
Komunikacja alternatywna przeznaczona jest dla osób, które nie mogą mówić (np. osoby z afazją ) lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy (osoby z autyzmem, upośledzeniem umysłowym). Celem oddziaływań w tym przypadku jest znalezienie takiej formy ekspresji, która stanie się dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z otoczeniem.

Jakimi metodami pracujemy? Pracując z dziećmi niemówiącymi wykorzystujemy wiele metod i technik, w zależności od preferencji i możliwości rozwojowych dziecka.
MAKATON – system gestów i symboli graficznych, które mogą być stosowane razem lub oddzielnie. Użytkownikami Makatonu są zarówno osoby z trudnościami w porozumiewaniu się, jak również dzieci w okresie przedwerbalnym i z opóźnionym rozwojem mowy. Wykorzystując naturalny system komunikacji, jakim są gesty, i naśladując zachowania komunikacyjne dorosłych dziecko może nabyć umiejętność komunikowania się zanim jeszcze zacznie mówić.
PECS (ang. Picture Exchange Communication System) – system fizycznej wymiany symboli (jako nośników znaczenia) pomiędzy osobą niemówiącą a jej rozmówcą. Powstał w 1985 roku jako program treningu porozumiewania się dla dzieci z autyzmem, u których trudności komunikacyjne wynikają głównie z deficytów w sferze społecznej. Dzieci te często unikają interakcji, nie wykazują inicjatywy i komunikują się tylko w odpowiedzi na wyraźna prośbę.
PECS oparty jest na zasadach typowego rozwoju języka – dziecko najpierw komunikuje się za pomocą pojedynczych słów/symboli, a potem uczy się, jak łączyć je w coraz bardziej rozbudowane zdania.

GPS (ang. Growth through Play System) – system rozwoju przez zabawę, oparty na podejściu rozwojowym terapii autyzmu. Opiera się na założeniu, że dziecko uczy się poprzez związki emocjonalne z innymi osobami (rodzicami, terapeutami) i że umiejętności społeczne są nabywane przez wszystkie dzieci w określonej kolejności, niezależnie od predyspozycji dziecka. GPS stanowi narzędzie, dzięki któremu można określić kluczowe elementy rozwoju, których dziecko jeszcze nie osiągnęło, a następnie pracować nad nimi w sposób niedyrektywny, oparty na zabawie jako niezbędnym elemencie rozwoju. Dzięki temu dziecko staje się coraz bardziej kompetentnym partnerem społecznym i komunikacyjnym.
Wszyscy używamy AAC do komunikowania się, gdy używamy gestów, mimiki lub obrazów, choćby takich jak emoticony. Jednak dla osób z poważnymi trudnościami komunikacyjnymi używanie AAC może być jedynym sposobem na wsparcie ich w wyrażaniu ich potrzeb, podejmowaniu decyzji
i uczestniczeniu w codziennych czynnościach.

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy w naszej szkole odbędą się konsultacje logopedyczne dla dzieci i osób dorosłych w środę 07.03.br. w godz. 14.00-16.00, sala 42. Serdecznie zapraszam.
Małgorzata Jasiewicz – Jakubowska


GALERIA© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie