Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Ewaluacja wewnętrzna


Rok 2016


 • Wymaganie 9 – RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA / SZKOŁY - Raport


Rok 2015


 • Wymaganie 6 – Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji - Raport

 • Wymaganie 1.2. - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - Raport

 • Wymaganie 1.4. - Respektowane są normy społeczne - Raport


Rok 2014


 • Wymaganie 10 – Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - Raport

 • Wymaganie 11 - Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia w nioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu zewnę trznego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - Raport
Rok 2013

Obszar 1
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 • Wymaganie 1.4 – Respektowane są normy społeczne - Raport

Obszar 2
Procesy zachodzące w szkole

 • Wymaganie 2.4 - Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - Raport

Obszar 3
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 • Wymaganie 3.2 - Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów - Raport

Obszar 4
Zarządzanie szkołą zapewnia jej sprawne funkcjonowanie

 • Wymaganie 4.3 - Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie - RaportRok 2012

Obszar 1
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 • Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - Raport

Obszar 2
Procesy zachodzące w szkole


Obszar 3
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym


Obszar 4
Zarządzanie szkołą zapewnia jej sprawne funkcjonowanie

 • Wymaganie 2 - Prowadzony jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny - Raport


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie