Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

PEDAGOG SZKOLNYPEDAGOG SZKOLNY – KIM JESTEM?

Stanowisko pedagoga szkolnego istnieje w szkołach od ponad 30 lat. Bardzo trudno jednym zdaniu scharakteryzować - czym się zajmuję. Najczęściej, jestem kojarzona z osobą zajmującą się problemami wychowawczymi pojawiającymi się w szkole. Dla większości z Was, mój gabinet to miejsce „zsyłki” za niewłaściwe zachowanie, wagary, problemy z rówieśnikami, lekceważenie podstawowych zasad funkcjonujących w szkoleROLA I ZADANIA, przyjaciel – nie wróg.

Niewielu z Was zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega moja rola. Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej oraz współpracy z rodzicami, a także z pozaszkolnymi placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, w tym z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją i sądami.DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO NALEŻY:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
  6. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Poz. 532 § 23).DLATEGO TEŻ…

Nie bójcie się zapukać do mojego gabinetu i powiedzieć „mam problem” czy „potrzebuje pomocy”. Z pewnością wysłucham, czasem sama rozmowa wystarczy. A jeśli nie, poszukamy rozwiązań, pomocy, jeśli trzeba nawet poza szkołą.
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie