Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie


Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wojnowo.edu.pl

Data publikacji strony internetowej:
2015-09-09

Data ostatniej aktualizacji:
2019-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
 3. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł opublikowane, zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:
2020-09-22

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
Wojnowo 1A
86-014 Sicienko
Telefon i fax: 052 5870566

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Andrzejewska, e-mail: anna.poczta10@gmail.com, telefon: 052 5870566

Procedura wnioskowo-skargowa:
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od drogi wojewódzkiej nr 244, prowadzą do niego schody i platforma dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia: od strony zachodniej do oddziałów przedszkolnych (schody), kolejne do budynku sali gimnastycznej, dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku w części parterowej są dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, w tym dla osoby niepełnosprawnej.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Sekretariat, gabinet dyrektora szkoły i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski znajdują się na pierwszym piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie