Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

PEDAGOG SZKOLNY


ĆWICZENIA NIE TYLKO DLA „MALUCHÓW”!


Trudności w koncentracji uwagi, rozkojarzenie, wolne tempo pracy, słabe tempo uczenia się, obniżony poziom pamięci słuchowej czy wzrokowo – ruchowej, niska sprawność grafomotoryczna…, obniżone tempo czytania, niskie rozumienie czytanego tekstu… Można by tak jeszcze długo wymieniać.

Wiele z tych określeń czytamy na temat swojego dziecka w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej czy słyszymy od nauczyciela w szkole. Nie zawsze wiemy, co to oznacza, czym skutkuje i co najważniejsze: co dalej? Jako rodzic dziecka z trudnościami w nauce wiem, jak dużo czasu trzeba poświecić na pracę domową, poprawianie błędów, powtórkę materiału z lekcji, naukę, a gdzie jeszcze dodatkowe zadania i usprawnianie słabszych obszarów. Ale ten czas się znajduje! I często jest świetną zabawą, wspólnie spędzonym popołudniem, które oprócz wartości edukacyjnych na ogromne wartości emocjonalne oraz buduje pozytywną więź.Proponuję i szczerze zachęcam do wspólnych zabaw:

 1. Rozwijanie sprawności manualnej w obrębie motoryki małej – ręce:
  • malowanie form kolistych,
  • malowanie form falistych,
  • malowanie dużych konturowych rysunków,
  • montowanie konstrukcji z klocków,
  • układanki płaskie według wzoru i z wyobraźni,
  • nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, zwijanie żyłek,
  • wycinanie z papieru: po linii prostej, falistej, wycinanie form geometrycznych i konturów rysunków,
  • wycinanki, wydzieranki, naklejanki z papieru, materiału, włóczki itp.,
  • modelowanie w glinie, plastelinie, masie solnej,
 2. Ćwiczenia graficzne:
  • rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter,
  • rysowanie wzorów po śladzie,
  • kolorowanie kredkami małych przestrzeni,
  • rysunki dowolne,
  • odwzorowywanie rysunków,
  • rysowanie oburącz po śladzie.
 3. Usprawnianie percepcji wzrokowej:
  • dobieranie par jednakowych obrazków,
  • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych,
  • odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, przedmiotów, figur itp.),
  • rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów (zabawa „Co się tu zmieniło?”),
  • układanie obrazków wg instrukcji słownej (stosunki przestrzenne),
  • układanie obrazków w kolejności w jakiej były pokazywane,
  • układanie obrazków z części (puzzle),
  • układanie figur geometrycznych z części,
  • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci,
  • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów,
  • budowanie wg wzoru kompozycji z klocków,
  • wyszukiwanie różnic między obrazkami,
  • wyszukiwanie podobieństw między obrazkami,
  • wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter, cyfr, kształtów – bez czytania, jedynie na podstawie identyfikacji wzrokowej,
  • wykreślani, krzyżówki, rebusy, labirynty.
 4. Usprawnianie percepcji słuchowej:
  • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków najbliższego otoczenia i ich lokalizacja,
  • różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody,
  • zabawy ruchowe ze śpiewem,
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego:
  • podział wyrazów na sylaby,
  • liczenie sylab w wyrazach,
  • porównywanie liczby sylab w wyrazach,
  • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby, głoski,
  • kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych,
  • sztafeta sylabowa (tworzenie wyrazu rozpoczynającego się sylabą, głoską końcową poprzedniego wyrazu),
  • rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia,
  • synteza sylab podanych ze słuchu,
  • wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie,
  • dobieranie par obrazków (wyrazów) wg pierwszej głoski,
  • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski,
  • wyodrębnianie ostatnich głosek w nazwach obrazków,
  • rozpoznawanie wyrazów kończących się i rozpoczynających tą samą głoską,
  • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od ostatniej głoski podanego wyrazu (np. kot – tulipan),
  • przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski na początku, w środku lub na końcu wyrazu,
  • przekształcanie wyrazów przez zamianę sylaby na początku, w środku lub na końcu wyrazu,
  • wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach.
 5. Doskonalenie umiejętności czytania:
  • czytanie sylab i wyrazów,
  • czytanie wyrazów sylabami (tarcze sylabowe)
  • ćwiczenia w rozumieniu treści: czytanie - opowiadanie lub czytanie – pytanie.
 6. Doskonalenie umiejętności pisania:
  • kreślenie ręką dużych liter w powietrzu,
  • malowanie farbą liter na dużych arkuszach papieru,
  • pisanie liter za pomocą szablonu (z zaznaczonym strzałką kierunkiem kreślenia i miejscem rozpoczęcia),
  • obwodzenie wzoru litery w liniaturze,
  • samodzielne pisanie liter,
  • przepisywanie wyrazów, zdań,
  • pisanie z pamięci wyrazów,
  • pisanie ze słuchu.
 7. Rozwijanie umiejętności matematycznych:
  • gry i zabawy wymuszające posługiwanie się rozumowaniem operacyjnym (tworzenie całości z części, wyodrębnianie w całości części, konstruowanie przestrzenne i płaskie),
  • klasyfikacja, różnicowanie i porządkowanie elementów w zbiorze,
  • badanie schematu własnego ciała, określanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała,
  • wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek i formułowanie warunków, które spełniają elementy danego zbioru,
  • klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność,
  • liczenie przedmiotów,
  • rebusy, sudoku,
  • uzupełnianie ciągu liczbowego,
  • odnajdywanie zależności pomiędzy ciągami liczb, figur,
  • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
  • ćwiczenia rachunkowe: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,
  • kształtowanie umiejętności praktycznych: przeliczanie pieniędzy, posługiwanie się kalendarzem, rozpoznawanie godzin i minut na zegarze.
 8. Zabawy i ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi, pamięć, sprawność ręki piszącej, czytanie ze zrozumieniem oraz wiele innych znajdziecie Państwo w bibliotece szkolnej, u pedagoga szkolnego oraz na stronach internetowych:

pedagog szkolny
mgr Monika Kalemba-Krzemińska© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie